คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ปีงบประมาณ 2560
 จังหวัดภูเก็ต

.......................................

 

วันที่
เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
หมายเหตุ
 29/10/2558
100/2558 
-คำสั่งแต่งตั้งทำงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุข กรณี โรคหายใจตะวันออกกลางหรือเมอร์ส โรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า โรคติดเชื้ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำและภัยสุขภาพ จังหวัดภูเก็ต
 
 
 
-คำสังแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมโรคติดจังหวัดภูเก็ต
 
   
-คำสั่งแต่งตั้งหน่วยปฏิบัติควบคุมโรคติดต่อ จังหวัดภูเก็ต
 

 

flowerline009