เกณฑ์มาตรฐานทีม SRRT ปี 2553

:: เกณฑ์มาตรฐานทีม SRRT ปี 2553
ปี :: 2553 ISBN :: 978-974-297-821-1

    
มาตรฐานระบาดวิทยาโรคติดต่อ :: มาตรฐานระบาดวิทยาโรคติดต่อ
ปี :: 2548 ISBN :: 974-297-379-2
    
หลุมพรางในการ :: หลุมพรางในการ นำเสนอข้อมูลข่าวสารทางระบาดวิทยา
ปี :: 2550 ISBN :: 00000
    
มาตรฐานทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) :: มาตรฐานทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT)
ปี :: 2549 ISBN :: 974 - 297 - 429 - 2
    
รวมกฏหมายสำหรับการปฏิบัติงาน ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว :: รวมกฏหมายสำหรับการปฏิบัติงาน ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว
ปี :: 2550 ISBN :: 978-974-8232-50-8
     
กฎอนามัยระหว่างประเทศ :: กฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ.2548 (2005)
ปี :: 2550 ISBN :: 974-297-546-9
    
บันทึกเหตุการณ์สำคัญทางด้านระบาดวิทยา 2550 :: บันทึกเหตุการณ์สำคัญทางด้านระบาดวิทยา 2550
ปี :: 2550 ISBN :: 978-974-297-676-7
    
แนวทางการสอบสวน สาเหตุการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจราจรบนถนน (ROAD TRAFFIC INJURY INVESTIGATION)   :: แนวทางการสอบสวน สาเหตุการบาดเจ็บและเสียชีวิตจาก การจราจรบนถนน(ROAD TRAFFIC INJURY INVESTIGATION)
ปี :: 2549 ISBN :: 978-974-297-630-9
 
 
    
หนังสือสรุปสถานการณ์และองค์ความรู้จากการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคไข้กาฬหลังแอ่น  ประจำปี พ.ศ. 2548 – 2549 :: หนังสือสรุปสถานการณ์และองค์ความรู้จากการเฝ้าระวังและ
สอบสวนโรคไข้กาฬหลังแอ่น ประจำปี พ.ศ. 2548 – 2549

ปี :: 2549 ISBN :: 978-974-297-630-9
    
แนวทางการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง :: แนวทางการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
ปี :: 2549 ISBN :: -
    
การประมวลผลข้อมูล       การเฝ้าระวังโรคเบาหวาน       โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด       โรคหลอดเลือดสมอง และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง :: การประมวลผลข้อมูล การเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
ปี :: 2549 ISBN :: -
    
แนวทางการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และหัวใจขาดเลือด :: แนวทางการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และหัวใจขาดเลือด
ปี :: 2547 ISBN :: 974-297-265-6