การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมูลเครือข่ายเฝัาระวังโรค

ทางระบาดวิทยาจังหวัดภูเก็ต ปี 2560

25560ประชมระบาด 9547

                  งานระบาดวิทยา กลุ่มงงานควบคุมโรค สสจ.ภูเก็ต จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมูลเครือข่ายเฝ้าระังโรคทางระบาดวิทยาจังหวัดภูเก็ต ปี 2560  ณ.ห้องประชุม Sino 2 โรงแรมชิโนเฮ้าส์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต มีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน รพสต.และเจ้าหน้าที่จาก อปท.จำนวน 40 คน

                                25 พฤษภาคม 25ุ60 งานระบาดวิทยา กลุ่มงงานควบคุมโรค สสจ.ภูเก็ต จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมูลเครือข่ายเฝ้าระังโรคทางระบาดวิทยาจังหวัดภูเก็ต ปี 2560 มีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน รพสต.และเจ้าหน้าที่จาก อปท.จำนวน 40 คน ณ.ห้องประชุม Sino 2 โรงแรมชิโนเฮ้าส์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต